top of page

พระพรแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกัน


สดุดี 133:1-3

คำนำ

หลักคำสอนที่สำคัญอย่างหนึ่งของคริสเตียนคือ "ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน" (unity)

ภาษาฮีบรู yahadh = ความเป็นหนึ่งเดียว

ภาษากรีก henotes = เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ปฐก.13:6 บันทึกว่าอับราฮัมกับโลตอยู่ร่วมกัน แต่มาแตกคอเพราะทรัพย์สมบัติ

ผวฉ. 19:6 กล่าวถึงกับลูกเขยคู่หนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกัน

สดด. 34:3 ดาวิดเชิญชวนคนยิวมานมัสการพระเจ้าอย่างเป็นใจเดียวกัน

อสย. 11:6-7 ภาพอาณาจักรของพระเจ้า สุนัขป่ากับลูกแกะ เสือดาวกับแพะ สิงโตกับลูกแกะ

นี่คือภาพคริสตจักรของพระเจ้าปัจจุบันและอนาคต!

ตัวอย่าง : ดินสอกับยางลบเป็นเพื่อนกัน!

1.พระพรแห่งความเป็นหนึ่งเดียว

ข้อพระคัมภีร์ 100 ข้อแรก ที่ผู้คนเซิร์สหามากที่สุดในอินเตอร์เนตถึง 125 ล้านครั้ง

อันดับแรกคือ ยน 3:16

อันดับที่ห้าคือ ปฐก 1:1

อันดับที่หกคือ สภษ 3:5-6

อับดับสิบคือ มธ 28:19-20

อับดับที่เก้าสิบเอ็ดคือ 1 ปต 2:20

อับดับที่หนึ่งร้อยคือ ยน 13:35

และพระคัมภีร์ตอนนี้(สดด 133:1-3) อยู่อันดับที่ 96

ตัวอย่าง : นิทานไทยเรื่องลูกไม่รักกัน พ่อเอากิ่งไผ่มาหัก!

สดด 133:1-3 เป็นบทประพันธ์ของกษัตริย์ดาวิด ในหัวข้อ "พระพรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน" ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า unity คือความกลมกลืน ปรองดอง ลงรอย ผูกพัน สนิทสนม (ที่จริงชีวิตของดาวิดไม่ค่อยพบสิ่งนี้)

อฟ 4:1-5 เปาโลกล่าวถึงความเป็นเอกภาพของคริสเตียน มีคำว่า "หนึ่งเดียวกัน" ถึง ๗ ครั้งด้วยกัน คือกายเดียว วิญญาณเดียว ความหวังเดียว พระเจ้าเดียว ความเชื่อเดียว และบัพติสมาเดียว นี่คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริง

อฟ. 4:13 "จนกว่าเราจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในความเชื่อ ความรัก และความเข้าใจถึงพระองค์ กระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่จนเต็มขนาดถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์"

ข้อคิด : เรามักรักคนไกล และชังคนใกล้ เพลง "รักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียว..."

คนไทยบอกว่า "รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย" บางคนว่า "รวมกันเราตายหมู่ แยกกันอยู่เราตายเดี่ยว" บางคนก็ว่า "...ถ้ารวมกันแล้วไม่ได้ทำอะไร ไปตายเสียดีกว่าอยู่"

ตัวอย่าง : ปลานิลกับปลาคราฟกลายเป็นปลาทับทิม / สับปะรดนางแลผสมกับภูเก็ต กลายเป็นสับปะรด "ภูแล" รสชาติกรอบหอมหวาน

2. พี่น้องอยู่ด้วยกัน

1)สิ่งที่ดีและน่าชื่นใจ

สดด 133:1 "ดูเถิด เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด ที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน"

เบื้องหลังของพระคัมภีร์ตอนนี้คือ เป็นช่วงเวลาแห่งเทศกาลเฉลิมฉลอง คนอิสราเอลทั้ง 12 เผ่าได้มารวมตัวกันที่พระวิหารของพระเจ้าในกรงเยรูซาเล็ม พวกเขาร่วมใจกันร้องเพลง "แห่ขึ้น" (degrees)I จากลานพระวิหารขึ้นไป เป็นภาพที่น่าชื่นชมยินดีแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในพระคัมภีร์เราพบว่า บางทีพี่น้องก็รักกันยาก เช่น กรณีของคาอินกับอาแบล ยาโคบกับเอซาว พวกพี่ชายกับโยเซฟ คริสเตียนกับพี่น้องผู้เชื่อในโบสถ์ พระเยซูตรัสว่า "ถ้าเจ้าทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน คนทั้งปวงก็จะรู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรา" (ยน 13:35) ข้อคิด ทางการเมืองหรือสังคม(คริสตจักร) คุณจะอยู่ได้ต้องเลือก 4 ทางคือ แทงกั๊ก-นกสองหัว, เลือกข้าง - ดูว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะ, หนีห่าง - ออกไปให้พ้นวงจร, วางเฉย - ไม่ต้องทำอะไร ปล่อยมันไป

ตัวอย่าง : พ่อใจดีกับบุตรน้อย พี่ชายน้อยใจที่พ่อรักน้องมากกว่า!

2)คนของพระเจ้า

"พี่น้อง" คำนี้มีความหมายประการแรกคือพี่น้องท้องเดียวกัน(ร่วมสายเลือด) ประการที่สองหมายถึงพี่น้องผู้เชื่อในพระเยซู(คือคริสเตียนทุกคน) ส่วนในภาษาเดิมคือ "คนของพระเจ้า" (God's people) ตั้งแต่อาจารย์ มิชชันนารี ศิษยาภิบาล ผู้นำระดับต่างๆและสมาชิกชายหญิงและเด็กๆทุกคน

แม้ว่าเราจะแตกต่างกัน แต่เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสต์ [ขอให้เรายกมือขึ้นมาดู 5 นิ้ว] ลูกร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ด้วยกัน

ตัวอย่าง : นายพรานเจ็ดคนเจอพายุฝนและฟ้าผ่า

2 พี่น้องอยู่ด้วยกัน

สดด 133:1 "พี่น้องที่อาศัยอยู่ด้วยกัน มีีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน"

พระคัมภีร์ข้อนี้บ่งบอกถึงพระกายของพระคริสต์ ความเป็นเอกภาพ สามัคคีกลมเกลียว สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในท่ามกลาง "ความแตกต่าง" ทางด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ฐานะ การศึกษา และเบื้องหลังชีวิต

1 คร. 12:12 กายเดียวกันแต่หลายอวัยวะ

ตัวอย่าง : ภรรยาตอกตะปูแขวนรูปข้างฝาบ้าน ตะปูพลาดโดนหัวแม่มือ!!

ยน 17:20-23 พระเยซูทรงห่วงใยสาวกของพระองค์ และอธิษฐานพวกเขา "ให้พวกเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหมือนที่พระองค์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระบิดา"

กจ.4:32 คริสตจักรสมัยแรกเจริญเติบโตและก้าวหน้า เพราะเป็นหนึ่งเดียวกัน แบ่งปันสิ่งของแก่กันและกัน

ข้อคิด : สิ่งที่ทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือ "ผลประโยชน์" มีคนบอกว่า ถ้าอยากเห็นสุนัขสองตัวเป็นเพื่อนกัน และกลายเป็นศัตรูกัน โยนกระดูกให้มันชิ้นหนึ่ง มันจะกัดกันทันที!

รม.12:16 เปาโลบอกแก่คริสเตียนโรมันว่า "จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน"

ฟป.1:27 เปาโลรู้สึกรู้สึกดีใจจริงๆที่เห็นผู้เชื่อชาวฟีลิปปีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ฝรั่งเขาใช้คำ United we stand. Divided we fall.

ตัวอย่าง : ห่านป่ามินเนโซต้่า ภาพของคริสเตียนในคริสตจักรปัจจุบัน

3. ภาพพจน์ของความเป็นหนึ่งเดียวกัน

1)น้ำมันบริสุทธิ์

"เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะ ไหลลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรน ไหลลงมาบนคอเสื้อของท่าน"(ข้อ2)

ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างจากมหาปุโรหิต ผู้รับใช้พลาพลาและพระวิหารของพระเจ้า ที่ได้รับการเจิมตั้งไว้ โดยการชโลมน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ลงบนหัว ที่คอเสื้อจะมีคำจารึกชนชาติอิสราเอลทั้ง 12 เผ่า

น้ำมันเล็งถึง

(1) ความบริสุทธิ์ โดยเริ่มต้นที่ผู้นำก่อน พระเจ้าตรัสว่า "พวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์ (2) กลิ่นหอม แสดงถึงความมีชื่อเสียงดี "เพราะว่าเราเป็นกลิ่นหอมที่พระคริสต์ถวายแด่พระเจ้า" (2 คร 3:15) ทุกคนสามารถสัมผัสกับชีวิตของเราได้ (3) พระวิญญาณบริสุทธิ์ (4) ความชื่นชมยินดี

2)น้ำค้างจากเทือกเขา

"เหมือนน้ำค้างค้างภูเขาเฮอร์โมน ที่ตกลงมายังเทือกเขาศิโยน" (ข้อ3)

เฮอร์โมนเป็นภูเขาที่สูงที่สุด หนาวเย็นและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี เมื่อละลายก็จะไหลลงมาเป็นธารน้ำ ไปถึงที่ไหนก็จะเกิดความชุ่มชื้นและพืชพันธ์ุธัญญาหารเกิดผลอุดมสมบูรณ์

บทเรียน คริสเตียนเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุด มีความชื่นชมยินดีและยิ้มแย้มแจ่มใส ดังที่พระเยซูตรัสว่า "เรามอบสันติสุขให้แก่ท่าน" (ยน14:27) บางคนหน้าเหมือนปลาทูแม่กลอง "หน้างอ คอหัก" ศบ. ต้องคอยเอาน้ำพรมหน้า!

ตัวอย่าง : เห็นหิมะครั้งแรกในชีวิตที่ซีดาร์เบรค คาลิฟอร์เนีย

3)รับพระพร

"เพราะพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่น คือชีวิตจำเริญเป็นนิตย์" (ข้อ3)

นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้แก่คริสเตียนทุกคน "พรนานาประการในสวรรค์สถาน" (อฟ1:3)

เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เรารับพระพร, เมื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, เมื่อมาร่วมนมัสการ, เมื่ออ่านพระคัมภีร์, อธิษฐาน, รับใช้, และเมื่อถวายทรัพย์เรารับพระพรเป็นนิตย์จากพระเจ้า!

สรุป

- พระพรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเกิดขึ้นที่นี่

- คนของพระเจ้าอยู่ร่วมกันอยู่ที่นี่

- รับการเจิมด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ มีชื่อเสียงดีและประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

- ค่ายสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์ เน้นความเป็นหนึ่งเดียวของสยามพระพร.

- ตัวอย่าง : ตีนกับตา

ตีนกับตาอยู่กันมาแสนผาสุก

จะนั่งลุกยืนเดินเพลินนักหนา

มาวันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปรัชญา

ว่าตีนนี้มีคุณต่อตาเสียจริงจริง

ตีนพาตาไปในที่ต่างต่าง

ตาจึงได้ชมพลางและสรรพสิ่ง

เพราะฉะนั้นดวงตาจงประวิง

ว่าตีนนี้เป็นสิ่งควรบูชา

ตาได้ฟังตีนคุยโม้ก็หมั่นไส้

จึงร้องบอกออกไปด้วยโทสา

ว่าตีนไปไหนไหนได้ก็เพราะตา

ดูมรรคาเศษแก้วหนามไม่ตำตีน

เพราะฉะนั้นตาจึงสำคัญกว่า

ขอตีนอย่าได้มาคิดดูหมิ่น

สรุปแล้วตามีค่ามากกว่าตีน

ทั่วธานินทร์ตีนไปได้ก็เพราะตา

ตีนได้ฟังก็คลั่งแค้นแสนจะโกรธ

ก็พิโรธกระโดดไปใกล้หน้าผา

เพราะอวดดีิอวดเบ่งเก่งกว่าตา

ดวงชีวาจะดับไปไม่รู้เลย

ตาเห็นตีนทำเก่งเร่งกระโดด

ก็พิโรธแกล้งระงับหลับตาเฉย

ตีนพาตาถลาล้มทั้งก้มเงย

ตกผาเลยตายห่าทั้งตาตีน!

บทความหนุนใจล่าสุด
ค้นหาจาก Tag
ยังไม่มีแท็ก
FOLLOW US
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
bottom of page